Prof. Thomas Lennartz
Freitag 27. - Sonntag 29. April 2018
Teil des Pflichtmoduls KI 108 (BA)